UGDYMO PROCESAS

VILNIAUS „VILNIES” PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2017-2019 M. M.

PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ

 ugdymo planas

 

 I SKYRIUS

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ. UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

5. Mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pamokos pradedamos 8.30 val. 1-os klasės pamokos trukmė 35 min., 2-10 klasių – 45 min.

Pamokų laikas:

1 klasė 2-10 klasės
1. 8.30   –  9.05
2. 9.25   – 10.00
3. 10.20 – 10.55
4. 11.25 – 12.00
5. 12.30 – 13.05
6. 13.25 – 14.00
7. 14.20 – 14.55
1.  8.30 –   9.15
2.  9.25 – 10.10
3.  10.20 – 11.05
4.  11.25 – 12.10
5.  12.30 – 13.15
6.  13.25 – 14.10
7.  14.20 – 15.05

 

6. Ugdymo organizavimas 1-4 ir 5-10 klasėse:

 

6.1. 2017-2018 mokslo metai.

6.1.1. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų, 5-10 klasės mokiniams  – 181 ugdymo diena.

6.1.2. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d., pabaiga 2018 m. atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

savaitėmis

1-4

2018-05-31

34

5-10

2018-06-15

36

 

 

 

 

 

 

6.1.3. Mokslo metai 1-10 klasėms skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis

2017-09-01

2018-01-16

II pusmetis

1-4 klasės

5-10 klasės

 

2018-01-17

2018-01-17

 

2018-05-31

2018-06-15

 

6.1.4. Ugdymo procese skiriamos 1-10 klasių atostogos:

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2017-10-30

2017-11-03

Žiemos (Šv. Kalėdų)

2017-12-27

2018-01-03

Žiemos

2018-02-19

2018-02-23

Pavasario (Šv. Velykų)

2018-04-03

2018-04-06

Vasaros

1-4 klasės

5-10 klasės

 

2018-06-01

2018-06-18

 

2018-08-31

2018-08-31

 

6.2. 2018-2019 mokslo metai.

6.2.1. Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasės mokiniams 175 ugdymo dienos, 5-10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos.

6.2.2. Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d., pabaiga 2019 m. atitinkamai:

Klasė

Ugdymo proceso

pabaiga

Ugdymo proceso trukmė

savaitėmis

1-4

2019-06-07

35

5-10

2019-06-21

37

 

6.2.3. Mokslo metai 1-10 klasėms skirstomi pusmečiais. Nustatoma tokia pusmečių trukmė:

Pusmečiai

Prasideda

Baigiasi

I pusmetis

2018-09-01

2019-01-18

II pusmetis

1-4 klasės

5-10 klasės

 

2019-01-21

2019-01-21

 

2019-06-04

2019-06-18

 

6.2.4. Ugdymo procese skiriamos 1-10 klasių atostogos:

 

Atostogos

Prasideda

Baigiasi

Rudens

2018-10-29

2018-11-02

Žiemos (Šv. Kalėdų)

2018-12-27

2019-01-02

Žiemos

2019-02-18

2019-02-22

Pavasario (Šv. Velykų)

2019-04-23

2019-04-26

Vasaros

1-4 klasės

6-10 klasės

 

2019-06-05

2019-06-19

 

2019-08-31

2019-08-31

 

7. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

 

8. Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savivaldybės vykdomąją instituciją ar jos įgaliotą asmenį.

9. Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1-5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir 6-10 klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

10. Sprendimus dėl 2017-2018 mokslo metais 10 ugdymo dienų, 2018-2019 mokslo metais – 15 ugdymo dienų organizavimo laiko priima:

10.1. mokykla dėl 5 ugdymo dienų 2017-2018 mokslo metais, 10 ugdymo dienų 2018-2019 mokslo metais;

10.2. savivaldybės vykdomoji institucija dėl 5 ugdymo dienų 2017-2018 ir 2018-2019 mokslo metais, įvertinusi mokyklos siūlymus.

 

Ugdymo dienų lentelė 2017-2018 m. m. ir 2018-2019 m. m.

 

 

2017-2018 mokslo metai (10 dienų)

2018-2019 mokslo metai (15 dienų)

1

Savanorių diena (tarptautinė Savanorių diena minima gruodžio 5 d.) (1 diena)

Savanorių diena (tarptautinė Savanorių diena minima gruodžio 5 d.) (1 diena)

2

Lapkričio 23-iosios, Lietuvos karių dienos paminėjimas (1diena)

Lapkričio 23-iosios, Lietuvos karių dienos 100-mečio paminėjimas (1diena)

3

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas, 100-mečio paminėjimas (1diena)

Vasario 16-osios, Lietuvos valstybės atkūrimo dienos paminėjimas (1diena)

4

Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas (1diena)

Kovo 11-osios, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienos paminėjimas (1diena)

5

Sveikatinimo ir sporto dienos (2 dienos)

Sveikatinimo ir sporto dienos (2 dienos)

6

Kultūrinė muziejų diena (1 diena)

Kultūrinė muziejų diena (1 diena)

7

Karjeros, profesinio orientavimo diena

(1 diena)

Karjeros, profesinio orientavimo diena

(2 diena)

8

Savivaldos diena (1 diena)

Savivaldos diena (1 diena)

9

Atradimų diena (edukacinės ekskursijos ir išvykos) (1 diena)

Atradimų diena (edukaciinės ekskursijos ir išvykos) (3 dienos)

10

 

Šeimos diena (1 diena)

11

 

Etninės kultūros diena (1 diena)

 

SVARBU!

PILNĄ DOKUMENTO ,,VILNIAUS „VILNIES” PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2017-2019 M. M. PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMŲ ugdymo planas " versiją galite atsisiųsti Microsoft Word.

 

   Atsisiųsti