DOKUMENTAI » 1-4 KL. MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO...

VILNIAUS   “VILNIES”   PAGRINDINĖS   MOKYKLOS

PRADINIŲ   KLASIŲ   MOKINIŲ

PAŽANGOS   IR   PASIEKIMŲ   VERTINIMO   TVARKA   

 

I.  Bendroji dalis

 

1. Vertinimo tvarką reglamentuojantys dokumentai:

 • Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas (LR Seimo sprendimas Nr.XI-1281, 2011-03-17).
 • Bendrojo lavinimo ugdymo turinio formavimo, vertinimo, atnaujinimo ir diegimo strategija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. ISAK-970 (Žin., 2007, Nr. 63-2440).
 • „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 (Žin., 2004, Nr. 35-1150).
 • „Pradinio ugdymo programos bendrasis ugdymo planas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. V-1017 .
 • „Pradinio ugdymo samprata“, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2003 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. ISAK-113 (Žin., 2003, 18-798).

2. Vertinimo tikslas - padėti mokiniui mokytis; pateikti informaciją apie mokinio mokymosi  patirtį, pasiekimus ir pažangą.

3. Vertinimo uždaviniai:

 • padėti mokiniui pažinti save, suprasti savo stipriąsias ir silpnąsias puses, įvertinti savo pasiekimų lygmenį, kelti mokymosi tikslus; 
 • padėti mokytojui įžvelgti mokinio mokymosi galimybes, nustatyti problemas ir spragas, diferencijuoti ir individualizuoti darbą, parinkti ugdymo turinį ir metodus;
 • suteikti tėvams (globėjams, rūpintojams) informaciją apie vaiko mokymąsi, stiprinti ryšius tarp vaiko, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokyklos;
 • planuoti ugdymo turinį ir procesą, suteikti mokiniams visokeriopą pagalbą.

4. Vertinimo sistema:

 • 1 – 4 klasėje taikoma idiografinė (individualios pažangos, t.y. esami mokinio pasiekimai lyginami su ankstesniais jo pasiekimais) vertinimo sistema: formuojamasis (žodžiu ir raštu), diagnostinis ir apibendrinamasis vertinimas.
 • Pradinukų pažanga ir pasiekimai pažymiais nevertinami.

 

II. Formuojamasis vertinimas

 • Didžioji dalis (apie 90%) informacijos mokiniui yra pateikiama žodžiu, įvairiomis neverbalinėmis priemonėmis (gestu, mimika ir pan.) ar trumpais komentarais: mokinių darbuose, e-dienyne, ataskaitose ir asmens bylose.
 • Po ištaisytu rašto darbu gali būti rašomas komentaras sąsiuvinyje arba e-dienyne (pasirinktinai).
 • Vertinant mokinį žodžiu (o po rašto darbu rašant komentarą) nurodoma, ką mokinys jau geba ir ko negeba.
 • Vertinant  e-dienyne vertinimo informacija (standartinis pradinukų vertinimas) gali būti pateikta ir žodžiais “puiku”, “gerai”, “patenkinamai” ir pan., jeigu komentaras parašytas po rašomuoju  mokinio darbu.
 • Už kasdienį mokinio darbą  nebūtinai rašomas komentaras, vertinimas.
 • Įrašai el. dienyne ar pasiekimų knygelėje fiksuojami:
 1. Jei 1-2 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 3 įvertinimo fiksavimai per pusmetį mokiniui;
 2. Jei 4-5 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 5 įvertinimo fiksavimai per pusmetį mokiniui;
 3. Jei 7-8 savaitinės pamokos - ne mažiau kaip 8 įvertinimo fiksavimai per pusmetį mokiniui.
 • Mokytojai vaikų pasiekimus, veiklą pamokoje fiksuoja savo užrašuose. Informaciją perteikia tėvams pokalbio metu ar individualių konsultacijų metu.
 • Skaitymo gebėjimai yra visada vertinami žodžiu vaikui, o tėvams pagal poreikius, nurodant konkrečius vaiko pasiekimus (pavyzdžiui, skaitymo sklandumą, atsakymų į teksto klausimus teisingumą, įdomią nuomonę apie skaitytą kūrinį ir pan.) ir spragas (pavyzdžiui, intonavimo trūkumai, neatidus skaitymas, nes negebėjo rasti tekste aprašymo elementų ir pan.).

 

III. Diagnostinis vertinimas

 • Kontroliniai darbai, testai, savarankiški darbai, mokslo metų baigiamieji darbai nevertinami lygiu.
 • Darbuose, kurie vertinami taškais, balais, nurodomas surinktų taškų skaičius ir po jais arba e-dienyne (pasirinktinai) parašomas  trumpas mokytojo komentaras, kuriame įvardinami mokinio pasiekimai bei padarytos klaidos.
 • Mokinių parašyti diagnostiniai darbai aptariami klasėje, nurodomos būdingiausias klaidos ir kaip jos turi būti taisomos. Mokiniai nelyginami tarpusavyje.

IV.  Apibendrinamasis vertinimas

 • Pusmečio pabaigoje atliekamas apibendrinamasis vertinimas, vadovaujantis mokinių pasiekimų lygių požymiais: nepatenkinamas, patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis (Pradinio ir pagindinio ugdymo bendrosios programos), kuris fiksuojamas e-dienyne.
 • Dorinio ugdymo pasiekimų skiltyje nurodoma padaryta arba nepadaryta pažanga: „pp“ arba „np“.
 • Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal adaptuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama atitinkamoje e-dienyno skiltyje, įrašant „ pp“ arba „np“.
 • Informaciją apie mokinių padarytą pažangą pusmečio ir mokslo metų pabaigoje mokytojai teikia mokyklos administracijai.
 • Baigus pradinio ugdymo programą rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas.

V.  Informacija tėvams

 • Tėvams informacija apie mokinių pasiekimus  teikiama:
 1. žodžiu (konsultacijų dienos, tėvų susirinkimai);
 2. raštu ( komentarai sąsiuviniuose, e-dienyne,  diagnostinių darbų įvertinimas, informacija “Paslapčių knygelėse” ar kt.);
 3. pagal klasės mokytojo ir tėvų susitarimą.
 • Mokytojas gali naudoti “Paslapčių knygeles”, į kurias galėtų įrašyti informaciją tėvams, mokinio pasiekimus, įklijuoti lipduką su komentaru kaip paskatinamąją priemonę vaikui už atliktą darbą ir pan.;
 • Su testų įvertinimais tėvai supažindinami pasirašytinai.

 

VI. Kas tikrinama ir ištaisoma I-IV klasėje

I –osiose klasėse

 • Tikrinamas naujai išmoktų raidžių rašymas (eilutėje pažymima keletas taisyklingiausiai parašytų raidžių), skaitmenų taisyklingas rašymas.
 • Taisomas netaisyklingas raidžių jungimas.
 • Patikrinamuosiuose rašto darbuose ištaisomos visos klaidos.

II –osiose klasėse

 • Tikrinami ir įvertinami kontroliniai darbai (testai, diktantai, matematikos kontroliniai).
 • Temai skirtuose pratybų sąsiuvinio puslapiuose tikrinamos mokytojo pasirinktos užduotys.
 • Sąsiuvinyje tikrinamos užduotys, leidžiančios įvertinti mokinių išmokimą ir suvokimą.
 • Tikrinamos savarankiškai atliktos užduotys.
 • Tikrinami 2-3 kūrybiniai darbai per pusmetį.

III–IV –osiose klasėse

 • Tikrinami ir įvertinami kontroliniai darbai (testai, diktantai, matematikos kontroliniai).
 • Pratybų sąsiuviniuose tikrinamos mokytojos pasirinktos užduotys.
 • Tikrinami 3-4 kūrybiniai darbai per pusmetį, vertinama minčių raiška, rašybos ir skyrybos klaidos.
 • Namų darbai tikrinami klasės mokytojos pasirinktais būdais.

 

Sudarant šią vertinimo tvarką remtasi “Pradinių klasių mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo metodinėmis rekomendacijomis” (http://www.upc.smm.lt/ugdymas/pradinis/vertinimas).

 

Tvarka patvirtinta Pradinių klasių metodinėje grupėje 2015-01-06

 

PRADINIŲ   KLASIŲ   MOKINIŲ   PAŽANGOS   IR   PASIEKIMŲ   VERTINIMO   TVARKA          ATSISIŲSTI   ;