BENDRUOMENĖ

ADMINISTRACIJA

 

Pareigos,

Vardas ir pavardė,

Kontaktai

ADMINISTRACIJOS DARBUOTOJŲ PAREIGŲ PASKIRSTYMAS

 

 

Direktorius

Redas Kononenko

II vadybinė kategorija

 

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt 

Aiškina mokyklos bendruomenei valstybinę švietimo politiką ir telkia bendruomenę jos įgyvendinimui, trumpalaikių ir ilgalaikių įstaigos veiklos programų ruošimui ir vykdymui. Organizuoja mokyklos strateginio, metinio, papildomo ugdymo planų rengimą, sudaro kiekvienam mokiniui (mokinio tėvams) galimybę pasirinkti papildomo ugdymo kryptį ir formas. Vykdo Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus, Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimus, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus, kitų teisės aktų reikalavimus. Kuria ir puoselėja demokratinius įstaigos bendruomenės santykius, palankų ugdymui(si) psichologinį mikroklimatą, analizuoja pedagoginę veiklą, skatina ją nuolat tobulinti. Paskirsto vadybines funkcijas pavaduotojams, sudaro jiems sąlygas savarankiškai dirbti, kontroliuoja jų veiklą ir reikalauja ataskaitų apie nuveiktą darbą. Rengia mokyklos vidaus darbo tvarką, darbuotojų skatinimo tvarką ir teikia jas įstaigos Tarybai pritarti, rengia (organizuoja parengimą) pedagoginių ir nepedagoginių darbuotojų pareigybių aprašymus ir juos tvirtina. Stebi vaikų ugdymą, pedagogų darbą ir jį vertina, analizuoja visą ugdymo procesą ir teikia išvadas bei pasiūlymus jo tobulinimui, sudaro sąlygas bei skatina pedagogus kelti savo kvalifikaciją ir atestuotis. Priima į darbą ir atleidžia iš darbo pedagogus ir aptarnaujantį personalą, juos leidžia atostogų, skatina ir skiria drausmines nuobaudas Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka. Vadovauja įstaigos strateginio plano, metinės veiklos programos, ugdymo programų rengimui, teikia juos derinti, tvirtina ir vadovauja jų vykdymui. Ruošia mokyklos veiklos ataskaitą, teikia ją įstaigos Tarybai svarstyti bei pritarti ir pateikia savininkui arba jo įgaliotam asmeniui. Organizuoja mokyklos veiklos įsivertinimą (vidaus auditą), sudaro sąlygas išorinio veiklos vertinimo (audito) atlikimui. Organizuoja mokykloje savivaldos institucijų susikūrimą ir skatina jų veiklą. Atstovauja mokyklai kitose institucijose, sudaro įstaigos vardu sutartis. Atlieka kitas mokyklos nuostatuose įrašytas arba Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų paskirtas funkcijas.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(1-4 klasės)

Irina Iljeitienė

 

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt 

Atsakinga už pradines klases, jų ugdymo planų ir pamokų tvarkaraščio sudarymą. Atsakinga už pamokų pavadavimą 1-4 klasėse. Prižiūri 1-4 klasių e-dienynų pildymą. Kiekvieną metų ketvirtį sudaro pedagoginės priežiūros planus. Organizuoja prevencinę veiklą 1-4 klasėse. Pagal kuruojamą sritį prižiūri mokyklos Vidaus įsivertinimo grupės darbą. Kuruoja mokyklos metodinės tarybos, bibliotekos veiklą. Rengia pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programas. Atsakinga už NMPP 2-ose ir 4-ose klasėse organizavimą. Atsakinga už Vaiko gerovės komisiją. Atsakinga už specialiųjų poreikių vaikų ir mokymo namuose organizavimą. Rengia statistines 1-4 klasių ataskaitas. Organizuoja mokytojų, mokinių budėjimą mokykloje pertraukų ir renginių metu. Koordinuoja mokinių pagalbos specialistų darbą.

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

(5-10 klasės) 

Lina Martikonytė,

III vadybinė kategorija

 

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt 

Atsakinga už 5-10 klases, jų ugdymo planų ir pamokų tvarkaraščio sudarymą. Atsakinga už pamokų pavadavimą 5-10 klasėse. Pagal kuruojamą sritį prižiūri mokyklos Vidaus įsivertinimo grupės darbą. Rengia mokyklos metinį veiklos planą ir kontroliuoja jo įyvendinimą. Prižiūri 5-10 klasių e-dienynų pildymą bei asmens bylų tvarkymą. Atsakinga už NMPP 6-ose ir 8-ose klasėse ir PUPP organizavimą. Kuruoja visus dėstomus dalykus 5-10 klasėse, atsakinga už mokinių pažangumo ir lankomumo apskaitą. Rengia statistines 5-10 klasių ataskaitas. Atsakinga už žiniaraščius, tarifikaciją. Organizuoja prevencinę veiklą 5-10 klasėse. Kiekvieną metų ketvirtį sudaro pedagoginės priežiūros planus. Sistemina ir analizuoja mokinių mokymosi pasiekimų apskaitos suvestines. Tvarko mokinių ir pedagogų registro duomenis. Rengia 1-mokykla, 2-mokykla, 3ES-mokykla, 3I-mokykla, 3D-mokykla ataskaitas. Atsakinga už NEC duomenų perdavimo sistemą KELTAS. Prižiūri mokyklos el. svetainėje www.vilnies.lt pateikiamą informaciją.

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams

Alma Pelešynaitė

 

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt 

Atsakinga už mokyklos pastatų, dujinės katilinės, inžinerinių tinklų, įrenginių, inventoriaus būklę ir apsaugą. Rūpinasi sanitarija ir higiena. Atsakinga už darbų, priešgaisrinę ir civilinę saugą. Vadovauja techninio personalo darbui. Organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus. Organizuoja ir kontroliuoja mokinių maitinimą, nemokamą maitinimą mokykloje. Vykdo 1-4 klasių mokinių programas „Pienas vaikams“ ir „Vaisių vartojimo skatinimas vaikų ugdymo įstaigose“. Veda dujų, elektros ir vandens sunaudojimo apskaitą. Nuomojamam turtui parengia, sudaro ir kontroliuoja nuomos sutartis. Pildo techninio personalo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, aplinkos statistines ataskaitas SVIS sistemoje.

Prižiūri visų mokyklos darbuotojų sveikatos patikrinimo savalaikį įvykdymą.

 

 

 

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

 

Pareigos

Vardas ir pavardė

Kontaktai

Neformaliojo ugdymo organizatorė

Edita Tupikovskienė

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt

Logopedė metodininkė 

(vaiko priežiūros atostogos)

Jūratė Kasakovskienė

Vyr. socialinė pedagogė

Jolita Dvelienė

Bibliotekininkė,

DB, el. dienyno valdymo specialistė

Eglė Vita Baniulytė

IKT specialistai

Tomas Levickas, 

Augustas Storoženko 

MOKYTOJŲ TARYBA

 

Vyr. pradinių klasių mokytoja

Aldona Avižienytė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel.: (8 5) 238 2701
El.paštas: rastine@vilnies.vilnius.lm.lt 


El.dienyne: www.manodienynas.lt

(tik mokyklos

bendruomenės nariams)

Vyr. pradinių klasių mokytoja

Milda Baniulienė

Vyr. pradinių klasių mokytoja

Džiuljeta Baužienė

Vyr. pradinių klasių mokytoja

Loreta Petrylienė

Vyr. pradinių klasių mokytoja

Jovita Zygmantienė

Vyr. pradinių klasių mokytoja

Vitalija Pelakauskienė

Tikybos mokytoja

Asta Kovalevskienė

Etikos mokytoja Daiva Danilevičienė

Vyr. lietuvių k. mokytoja

Nijolė Smalinskienė

Vyr. lietuvių k. mokytoja, 

vyr. anglų k. mokytoja

Lina Martikonytė

Vyr. pradinių klasių anglų k. mokytoja

Irina Iljeitienė

Vyr. anglų k. mokytoja

Daiva Juškevičienė

Vyr. rusų k. mokytoja

Svetlana Bliznik

Istorijos mokytojas

Vaidas Mockevičius

Vyr. matematikos mokytoja

Asta Mameniškienė

Informacinių technologijų mokytoja, technologijų mokytoja

Eglė Vita Baniulytė

Fizikos mokytojas

Tomas Levickas

Fizikos mokytoja Helena Rovdo

Vyr. chemijos mokytoja 

Jolanda Repečkienė

Biologijos mokytoja Asta Jelagienė

Dailės mokytoja

Asta Kiršienė

Muzikos mokytoja

Jolanta Valskienė

Gamtos ir geografijos mokytoja 

Diana Onaitienė

Vokiečių k. mokytoja metodininkė

Žaneta Sventickienė

Technologijų mokytoja

Alma Pelešynaitė

Kūno kultūros mokytojas

Andrius Pusvaškis

Šokio mokytoja

Renata Tekorienė

Teatro studijos mokytoja

Eglė Driukaitė-Alesienė