APIE MOKYKLĄ » NUOSTATAI

PATVIRTINTA   

Vilniaus miesto savivaldybės administracijos 
Švietimo skyriaus vedėjo

2007 m. balandžio mėn. 13 d

įsakymu Nr. A500-588-(1.2-KSD-1)

 

VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

N U O S T A T A I

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visas institucijos pavadinimas - Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla (toliau - Mokykla).

2. Sutrumpintas pavadinimas – „Vilnies“ pagrindinė mokykla.

3. Mokyklos įsteigimo data 1993-08-05. Vilniaus pagrindinė mokykla Nr.3 įsteigta Vilniaus miesto valdybos 1993-08-05 potvarkiu Nr. 1449 V „Dėl 3-osios pagrindinės mokyklos (Švarioji g. 33) steigimo“ Vilniaus miesto tarybos 1997-09-24 sprendimu Nr.76 mokyklai suteiktas pavadinimas Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla.

4. Institucijos grupė – 3120 (bendrojo lavinimo mokykla), tipas –3123 (pagrindinė mokykla), juridinis statusas – 1 (juridinis asmuo), identifikavimo kodas-191715435.

5. Mokyklos priklausomybės tipas – 2 (savivaldybės).

6. Mokyklos adresas – Švarioji g. 33, LT- 11302 Vilnius.

7. Ugdymo kalba  lietuvių.

8. Mokyklos steigėjas - Vilniaus miesto savivaldybės taryba, kodas - 111109233, adresas -Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

9. Mokyklos veiklos koordinatorius – Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyrius – kodas – 9163147, adresas – Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

10. Ugdymo forma – dieninė, savarankiškas mokymas, mokymas namuose.

11. Pagrindinė veiklos sritis – švietimas, rūšis - bendrasis pagrindinis mokymas,

kodas – 802110

12. Mokykla yra Vilniaus savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, vaikų ugdymo institucija, teikiantį bendrąjį pradinį ir pagrindinį išsilavinimą. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo norminiais teisės aktais ir šiais nuostatais.

13. Mokykla gali turėti savo atributiką: vėliavą, ženklą (emblemą), himną.

II. TIKSLAI

14. Ugdyti ir puoselėti mokinių dvasines ir fizines galias, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio individualumą.

15. Padėti mokiniui suvokti ir priimti bendrąsias žmogaus vertybes, puoselėti jo dorą, kaip būtiną humanistinės ir demokratinės visuomenės gyvensenos pagrindą, mokyti atjautos, mandagumo ir paslaugumo.

16. Brandinti mokinių kūrybinį mąstymą, savarankiškumą ir gebėjimą atsakyti už savo veiksmus.

17.Išugdyti kiekvieno mokinio vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku ir atsakingu Lietuvos Respublikos piliečiu.

18. Perteikti mokiniui tautinės ir pasaulinės kultūros pagrindus, šiuolaikinį mokslo lygį atitinkančias žinias, technologijų pagrindus, ugdyti jo tautinę savimonę, dorovines ir estetines nuostatas, kad garantuoti lietuvių tautos, krašto kultūros tęstinumą, tapatybės išsaugojimą ir nuolatinį dvasinių bei materialinių vertybių kūrimą.  

III. UŽDAVINIAI

19. Sudaryti mokiniams sveikas ir saugias ugdymo(si) sąlygas ir aplinką.

20. Užtikrinti ugdymo kokybę pagal Bendrąsias programas ir Išsilavinimo standartus.

21. Sudaryti sąlygas mokiniams įgyti ir puoselėti demokratijos principus bei tradicijas, išsiugdyti pilietinės bei politinės kultūros įgūdžius.

22. Savo veiklą grįsti humanistine, demokratine ugdymo filosofija, mokytojo pagarba mokiniui, kolegoms, mokinio pagarba mokytojui ir tėvams, lietuvių kalbai ir tautos kultūrai.

23. Ugdyti mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, iniciatyvumą, savarankiškumą, nusiteikimą imtis atsakomybės kuriant savo gyvenimą, nuostatą ir gebėjimą mokytis visą gyvenimą.

24 Atskleisti ir plėtoti mokinių kūrybines galias.

25. Propaguoti ir įdiegti mokiniams sveiką gyvenimo būdą.

IV. STRUKTŪRA IR FUNKCIJOS

26. Mokyklos struktūra: pradinio ugdymo pakopa (I-IV klasės), pagrindinio ugdymo pakopa (V-X klasės).

27. Mokykla atlieka šias funkcijas:

27.1. Rengia strateginį veiklos planą ir metinę veiklos programą bei mokinių ugdymo planą, atitinkantį Bendruosius ugdymo planus.

27.2. Formuoja mokinių ugdymo turinį, atitinkantį pagrindines Lietuvos valstybės ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas (strateginį planą), Mokyklos bendruomenės poreikius.

27.3. Sudaro mokiniams higienines, materialines, pedagogines, psichologines ugdymo(si) sąlygas, laiduojančias psichinį, fizinį mokinio saugumą ir asmens brandą.

27.4. Suteikia mokiniams doros, mandagaus elgesio ir sveikos gyvensenos pagrindus, plėtoja bendrųjų žmogaus vertybių supratimą, lavina gebėjimą jomis grįsti savo gyvenimą.

27.5 Įvairiomis formomis organizuoja pedagoginės bei psichologinės, specialiosios pagalbos mokiniams teikimą, esant reikalui organizuoja mokymą namuose.

27.6 Sudaro palankias sąlygas perimti lietuvių tautos kultūros pagrindus, papročius ir tradicijas.

27.7 Užtikrina sveikatos ir saugos darbe, civilinės ir priešgaisrinės saugos įstatymų, higienos normų vykdymą.

27.8. Nustato darbo organizavimo tvarką.

27.9. Organizuoja platų papildomą mokinių ugdymą. Gali organizuoti ir ugdymo planuose nenumatytą papildomą (mokinių tėvų apmokamą) veiklą mokiniams.

27.10. Organizuoja mokinių maitinimą.

27.11. Organizuoja pagrindinio ugdymo mokinių pasiekimų patikrinimą.

27.12. Atlieka prevencinį darbą , siekiant užkirsti kelią mokinių reketui, azartiniams žaidimams, alkoholio, rūkalų bei narkotikų vartojimui ar jų platinimui.

27 13. Atlieka vidinį mokyklos veiklos įsivertinimą (vidaus auditą).

27.14. Kuria mokyklą, kaip vietos bendruomenės kultūros ir informacijos židinį.

27.15. Teikia pagalbą specialiųjų poreikių vaikams.

27.16. Skatina ir palaiko mokinių savivaldą ir organizacijų veiklą Mokykloje.

V. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR UGDYMO TVARKA

28. Mokiniai į Mokyklą priimami pagal gyvenamąją vietą (mokyklai priskirtą aptarnauti rajoną) arba kita steigėjo nustatyta tvarka. Ne Mokyklos aptarnavimo teritorijoje gyvenantis vaikas gali būti priimtas mokytis, jei atitinkamoje klasėje yra laisvų vietų ir tinka kitos sąlygos (ugdymo kalba, užsienio kalba ir kt.)

29. Mokiniai priimami tėvams susipažinus su Mokyklos nuostatais ir Ugdymo tvarka, pateikus prašymą, vaiko gimimo liudijimo nuorašą, sveikatos pažymą, dvi fotonuotraukas. Priimant į II-X klases papildomai pateikiami dokumentai rodantys mokinio pasiekimus (išsilavinimą).

30. Priimant mokinį mokytis pasirašoma mokymo(si) sutartis. Sutartis pasirašoma iki mokslo

metų pradžios arba iki kitos mokymosi pradžios datos. Nepasirašius mokymo(si) sutarties mokymo

paslauga neteikiama.

31. Užsienyje mokęsis mokinys mokytis priimamas pagal bendrą tvarką, o neturintis mokymosi pasiekimų dokumento – Mokyklai įvertinus jo žinias bei įgūdžius.

32. Mokykla dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui psichologinės,

specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su mokinio

tėvais (globėju, rūpintojais) siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.

33. Mokinys, norintis pereiti į kitą mokyklą, direktoriui pateikia tėvų (globėjo, rūpintojų) prašymą, pažymą iš kitos mokyklos apie jo priėmimą mokytis, nurodo išėjimo priežastis ir pilnai atsiskaito su Mokykla (už vadovėlius, kitas mokymo priemones ir inventorių, suteiktas mokamas paslaugas ir kt.).

34. Mokykla ugdymo procesą organizuoja vadovaudamasi Švietimo ir mokslo ministerijos  patvirtintais Bendraisiais ugdymo planais. Mokymo programomis ir Išsilavinimo standartais, Švietimo įstatyme numatytais pagrindiniais švietimo sistemos veiklos principais ir uždaviniais bei Specialiojo ugdymo įstatymo nuostatomis.

35.Mokinys iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomo švietimo programą.

36. Išskirtiniais atvejais moksleiviams, neturintiems 16 metų, jeigu jų elgesys kelia grėsmę kitiems moksleiviams, žlugdo darbą pamokoje, siūloma kita mokymosi forma arba kita ugdymo įstaiga.

37. Mokyklos darbo laiką nustato steigėjas arba Mokyklos taryba, atsižvelgdami į higienos normas ir Mokyklos galimybes.

38. Mokykla dirba pagal Mokyklos tarybos pritartą ir direktoriaus patvirtintą Ugdymo planą bei papildomo ugdymo programas ir patvirtintus tvarkaraščius.

39. Mokykloje pamokos prasideda 8 val. Mokykla dirba 5 dienas per savaitę.

40. Mokinių atostogų laiką ar jo keitimo tvarką nustato Švietimo ir mokslo ministerija. Papildomos mokinių atostogos gali būti skiriamos Mokyklos tarybos sprendimu, laikantis Bendruose ugdymo planuose nurodyto privalomo metinio mokymosi dienų skaičiaus.

41. Mokinių žinios ir įgūdžiai vertinami pagal 10 balų vertinimo skalę, Mokyklos nustatyta tvarka.

42. Pradinių klasių mokinių žinios ir įgūdžiai pažymiais nevertinami. Vertinama naudojant aprašomąjį (ideografinį) metodą. ( Mokyklos tarybos sprendimu gali būti nevertinamos ir kai kurių mokomųjų dalykų žinios, įgūdžiai. Tokiu atveju rašoma „Įskaityta“, Neįskaityta“.

43. Mokinių elgesys pažymiais nevertinamas. Mokinio elgesį vertina klasės auklėtojas ir nuolatos aptaria su mokinio tėvais (globėju).

44. Gerai besimokantiems ir besielgiantiems mokiniams pagal Mokyklos tarybos patvirtintą tvarką teikiami paskatinimai, apdovanojimai. Netinkamai besielgiantiems mokiniams, nesilaikantiems mokinio elgesio taisyklių, Mokyklos tarybos patvirtinta tvarka skiriamos drausminės nuobaudos. Apie mokinių paskatinimus, apdovanojimus ar skirtas nuobaudas būtinai informuojami jų tėvai (globėjas).

45. Detalesnė Mokyklos, mokinių ir mokytojų veikla yra išdėstyta Mokyklos Vidaus darbo tvarkoje.

46. Mokinių elgesio normos yra nurodytos Mokinio elgesio taisyklėse.

VI. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ

47. Mokiniai turi teisę:

47.1. Ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai.

47.2. Nemokamai įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį išsilavinimą.

47.3. Į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems.

47.4. Ugdytis lietuvių kalba, perimti lietuvių kultūros pagrindus, papročius, tradicijas.

47.5. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, JTO Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.

47.6. Gauti visą informaciją apie Mokyklą, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) formas.

47.7. Rinktis Mokyklos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, dalykų modulius, papildomo ugdymo programas, būrelius, studijas ir kt.

47.8. Nemokamai naudotis Mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams).

47.9. Esant būtinybei nustatyta tvarka gauti mokymą namuose arba Mokytojų tarybai pritarus mokytis savarankiškai.

47.10. Dalyvauti Mokyklos savivaldoje.

47.11. Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir popamokinės veiklos tobulinimo.

47.12. Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę pagalbą.

47.13. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą.

47.14. Gauti Mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka.

47.15. Į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę.

47.16. Į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą.

47.17. Burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina pilietinę brandą, lavina kūrybinius gebėjimus.

47.18. Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.

47.19. Mokytis savarankiškai ir eksternu laikyti Mokyklos baigimo egzaminus ar žinių patikrinimą.

48. Mokinių pareigos:

48.1. Būti mandagiems, draugiškiems, laikytis visuomenėje nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų.

48.2. Derinti savo veiksmus ir norus su kitais mokiniais ir Mokyklos bei visuomenės interesais.

48.3. Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį.

48.4. Gerbti savo tėvus, kitus šeimos narius, padėti ir globoti juos ligos ar kitos negalios atvejais, pagarbiai bendrauti su mokiniais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padėti silpnesniam ir artimui.

48.5. Laikytis asmens higienos reikalavimų.

48.6. Laikytis mokymo(si) sutarties sąlygų, Vidaus darbo tvarkos, Mokinio elgesio taisyklių.

48.7. Mokytis iki 16 metų formaliojo švietimo įstaigoje, įgyti pakankamai žinių ir patirties, kad teisingai pasirinkti tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būti pasiruošusiam savarankiškam gyvenimui.

48.8. Stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenės bei visuomenės narius, laikytis visuomenėje pripažintų žmonių bendravimo normų.

48.9. Nuolat lankyti Mokyklą, nepraleisti pamokų be pateisinamos priežastis.

48.10. Tausoti Mokyklos turtą, jį tyčia sugadinus atlyginti Mokyklai padarytą žalą.

48.11. Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.

48.12. Vykdyti mokyklos vadovybės, mokytojų nurodymus, savivaldos institucijų nutarimus.

49. Tėvai (globėjai) turi teisę:

49.1. Nemokamai gauti informaciją apie Mokykloje vykdomas švietimo programas, taikomas ugdymo formas, teikiamas papildomo ugdymo paslaugas.

49.2. Reikalauti, kad jų vaikui būtų teikiamas valstybinius standartus atitinkantis bendrasis lavinimas.

49.3. Dalyvauti Mokyklos savivaldos institucijų veikloje, vaikų ugdymo procese, teikti siūlymus dėl vaikų ugdymo organizavimo, laiku gauti informaciją apie vaiko ugdymo(si) sąlygas ir pasiekimus.

49.4. Naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.

49.5. Kreiptis į Mokyklos vadovą, prašant sudaryti sąlygas papildomam vaikų ugdymui.

49.6. Kartu su Mokyklos mokytojais spręsti apie vaiko kėlimo (nekėlimo) į aukštesnę klasę klausimą.

50. Tėvai (globėjai) privalo:

50.1. Rūpintis vaiko priežiūra, ugdymu, atstovauti jo teises ir teisėtus interesus.

50.2. Sudaryti vaikui saugias ir sveikas gyvenimo sąlygas šeimoje, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą ir nuolatos lankytų mokyklą.

50.3. Bendradarbiauti su Mokyklos vadovu, mokytojais ir kitais specialistais, teikiančiais specialiąją, pedagoginę, psichologinę pagalbą, sveikatos priežiūros specialistais, sprendžiant vaiko ugdymo, sveikatos bei priežiūros klausimus.

50.4. Savo vaikams iki 14 metų parinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą.

50.5. Laikytis Mokyklos vidaus darbo tvarkos.

50.6. Mokyti vaiką doros, mandagumo, atjautos, visuomenėje priimtų bendravimo normų, sveiko gyvenimo būdo, skatinti vaiko darbštumą, pasitikėjimą savimi, atvirumą, savarankiškumą, iniciatyvumą ir atsakomybę.

50.7. Apie vaiko ligą pranešti klasės auklėtojui pirmą ligos dieną, taip pat apie Mokyklos nelankymą dėl kitų priežasčių.

50.8. 6/7metų sulaukusį vaiką, jei jis yra pakankamai subrendęs, leisti į mokyklą.

50.9. Kontroliuoti ir, reikalui esant, koreguoti vaiko elgesį.

50.10. Tėvai už vaiko sveikatą, saugumą ir ugdymą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

50.11. Užtikrinti vaiko parengimą mokyklai, jo mokymąsi pagal pradinio, pagrindinio ugdymo programas.

50.12. Atlyginti Mokyklai už vaiko tyčinį Mokyklos inventoriaus ar priemonių sugadinimą.

50.13. Atvykti į Mokyklos ir klasės auklėtojo kviečiamus tėvų susirinkimus.

51. Mokytojai turi teisę:

51.1. Laisvai rinktis pedagoginės veiklos formas ir metodus, atitinkančius pradinio, pagrindinio ugdymo nuostatas ir programas, rengti individualias ugdymo programas.

51.2. Kelti savo kvalifikaciją, persikvalifikuoti, atestuotis ir gauti kvalifikacinę kategoriją atitinkantį atlyginimą.

51.3. Nemažiau kaip 5 dienas per metus dalyvauti kvalifikacijos kėlimo renginiuose, gaunant atlyginimo vidurkį.

51.4. Atostogauti įstatymų numatyta tvarka ir naudotis Vyriausybės numatytomis lengvatomis.

51.5. Teikti siūlymus dėl mokinių ugdymo programų reformos, jų tobulinimo, pedagogų  kvalifikacijos kėlimo.

51.6. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje.

51.7. Dalyvauti Mokyklos savivaldoje, teikti siūlymus dėl įstaigos veiklos tobulinimo.

51.8. Burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, darbo grupes, skatinančias kelti kvalifikaciją, tobulėti.

52. Mokytojai privalo:

52.1. Laikytis Mokyklos vidaus darbo tvarkos, bendrosios ir pedagoginės etikos normų tiek Mokykloje, tiek už jos ribų.

52.2. Siekti įgyti daugiau dalykinių, pedagoginių, psichologinių žinių, kelti kvalifikaciją ir nustatyta tvarka atestuotis, pasirengti darbui su specialiųjų poreikių mokiniais.

52.3. Tobulinti ugdymo turinį ir jo kaitą atitinkančias veiklos formas ir metodus, reikalui esant individualizuoti ugdomąjį procesą.

52.4. Tinkamai tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus.

52.5. Tinkamai pasirengti mokinių ugdomajai veiklai, kitiems renginiams ir turiningai juos organizuoti.

52.6. Ugdyti mokinių dorines nuostatas, lavinti gebėjimą jomis vadovautis gyvenime, propaguoti ir mokyti sveikos gyvensenos.

52.7. Užtikrinti geros kokybės ugdymą.

52.8. Teikti kvalifikuotą ir savalaikę pagalbą specialiųjų poreikių mokiniams.

52.9. Padėti mokiniams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, formuoti saugios veiklos bei buitinius įgūdžius.

52.10. Suteikti vaikui reikiamą pagalbą, pastebėjus jo atžvilgiu taikomą smurtą, prievartą, seksualinį ar kitokį išnaudojimą ir apie tai informuoti Mokyklos vadovą bei tėvus (globėją).

52.13. Bendradarbiauti su kolegomis, abipusiu susitarimu stebėti vienas kito organizuojamą  veiklą.

52.14. Bendradarbiauti su Mokyklos savivaldos institucijomis.

52.15. Vykdyti tikslią mokinių lankomumo apskaitą.

52.16. Pagal nustatytą grafiką budėti pertraukų ir renginių metu.

52.17. Direktoriaus pavedimu dalyvauti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo organizavime ir vykdyme.

53. Klasės auklėtojo pareigos:

53.1. Nuolat informuoti tėvus (globėją) apie mokinio ugdymo(si) poreikius ir pasiekimus, jo elgesį, neatidėliojant išsiaiškinti Mokyklos nelankymo priežastis.

53.2. Bendrauti su kiekvienu mokiniu ir jo šeima, burti klasėje dirbančius pedagogus mokinių ugdymui tobulinti.

53.3. Rūpintis mokinių asmenybiniu ir socialiniu ugdymu, jų branda.

53.4. Padėti mokiniams formuotis vertybines nuostatas, ugdyti jų dorovę, tautiškumą, pilietiškumą, gebėjimą vadovautis demokratijos principais.

53.5. Domėtis ir rūpintis mokinių sauga, sveikata, padėti jiems reguliuoti darbo ir poilsio ritmą, propaguoti ir puoselėti sveiką gyvenseną.

53.6. Padėti mokiniams pasirinkti tolesnę mokymosi ar kitos veiklos sritį.

53.7. Kokybiškai tvarkyti savo pedagoginės veiklos dokumentus: klasės žurnalą, moksleivių asmens bylas, pažymių knygeles, prižiūrėti kaip moksleiviai vykdo mokyklos nuostatus, mokyklos bendruomenės priimtas darbo tvarkos taisykles.

53.8. Pravesti tėvų susirinkimus ne rečiau kaip kartą per trimestrą.

53.9. Inicijuoti kryptingą klasės savivaldos veiklą.

53.10. Bendradarbiauti su socialiniu pedagogu, vaikų teisių apsaugos tarnyba, nepilnamečių reikalų inspekcija.

53.11. Rūpintis estetiniu klasės vaizdu.

54. Mokytojas (auklėtojas) yra atsakingas už ugdymo programos vykdymą, mokinių sveikatą ir gyvybę jo organizuotos veiklos metu.

55. Mokytojas (auklėtojas), neatliekantis savo pareigų arba jas atliekantis netinkamai, atsako Darbo kodekso nustatyta tvarka.

56. Kitų Mokyklos darbuotojų teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja jų pareigybių aprašymai ar profesinės veiklos nuostatai.

 

Daugiau...