APIE MOKYKLĄ » NUOSTATAI 2

VII. SAVIVALDA

57. Mokyklos taryba – aukščiausia savivaldos institucija, lygiomis dalimis telkianti ugdytinius, jų tėvus (globėjus) ir mokytojus svarbiausių mokyklos tikslų įgyvendinimui ir veiklos uždavinių sprendimui. Tarybos veikloje lygiomis teisėmis gali dalyvauti ir steigėjo, vietos bendruomenės, rėmėjų atstovai.

58. Mokyklos tarybą sudaro 9 nariai.

59. Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Direktorius negali būti tarybos pirmininku.

60. Mokyklos taryba renkama trejiems metams, papildoma tokia pačia tvarka kaip ir renkama.

61. Tėvus į Mokyklos tarybą renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, moksleivius – visuotinis 5-10 kl. mokinių susirinkimas, kitus narius siūlo – steigėjas, visuomenė, rėmėjai.

62. Mokyklos tarybos pirmininką renka tarybos nariai. Mokyklos direktorius negali būti tarybos pirmininku.

63. Tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų narių. Nutarimai priimami dalyvaujančių narių balsų dauguma. Tarybos posėdžiai šaukiami esant reikalui. Tarybos posėdžius šaukia pirmininkas pagal poreikį, inicijuoti gali ir Mokyklos direktorius arba tarybos nariai. Taryba dirba vadovaudamasi jos patvirtintu darbo reglamentu, posėdžiai yra protokoluojami.

64. Mokyklos tarybos nariai už savo veiklą atsiskaito juos rinkusiems bendruomenės nariams visuotiniame susirinkime.

65. Mokyklos tarybos nutarimus, prieštaraujančius įstatymams ar kitiems norminiams teisės aktams, Mokyklos direktorius ar steigėjas tarybai siūlo svarstyti iš naujo, o jai tokių sprendimų nepakeitus, ginčas sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka;

66. Mokyklos taryba:

66.1. Numato Mokyklos veiklos prioritetus ir perspektyvas, pritaria nuostatams, jų pakeitimams, papildymams, vidaus darbo tvarkai, mokinių ugdymo (taip pat ir papildomo ugdymo) organizavimo tvarkai. 

66.2. Inicijuoja šeimos ir mokyklos bendradarbiavimą.

66.3. Sprendžia moksleivių šalinimo iš mokyklos klausimus ( mokytojų tarybos teikimu).

66.4. Gali sustabdyti kitų savivaldos institucijų sprendimus, kol jų teisingumą ištirs aukštesnės organizacijos.

66.5. Svarsto naujų mokyklos padalinių steigimo, reorganizavimo ir likvidavimo klausimus.

66.6. Teikia siūlymus dėl Mokyklos darbo tobulinimo, saugių darbo, mokinių ugdymo ir globos sąlygų sudarymo, talkina formuojant Mokyklos materialinius ir intelektualinius išteklius.

66.7. Teikia siūlymus dėl Mokyklos vadovų atestacijos.

66.8. Sprendžia kitus svarbiausius Mokyklos veiklos klausimus.

67. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija, skirta mokinių ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro Mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojai ugdymui bei visi Mokykloje dirbantys mokytojai, medicinos darbuotojai, psichologai, kiti ugdymą organizuojantys darbuotojai. Mokytojų taryba sudaroma direktoriaus įsakymu.

68. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka taryba kiekvienų mokslo metų pradžioje.

69. Mokytojų tarybos posėdžiai šaukiami (šaukia direktorius) ne rečiau kaip kartą per trimestrą. Į posėdžius gali būti kviečiami ir kitų Mokyklos savivaldos institucijų atstovai. Prireikus gali būti kviečiamas neeilinis mokytojų tarybos posėdis. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 tarybos narių.

70. Mokytojų tarybos nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

71. Mokytojų taryba:

71.1. Aptaria praktinius mokinių ugdymo organizavimo klausimus.

71.2. Analizuoja Mokyklos ugdymo procesą ir numato šio proceso tobulinimo būdus.

71.3. Analizuoja Mokyklos veiklos ir ugdymo programų realizavimą.

71.4. Pritaria ugdymo turinio daliai, atitinkančiai Mokyklos veiklos kryptį ir Vilniaus savivaldybės švietimo nuostatas (strateginį planą).

71.5. Teikia siūlymus dėl Mokyklos vadovų atestacijos.

71.6. Skatina naujovių paiešką ir gerosios patirties sklaidą.

71.7. Kartu su Mokyklos asmens sveikatos priežiūros specialistu (slaugytoju) sprendžia mokinių sveikatos, saugios veiklos, elgesio korekcijos, poilsio ir mitybos klausimus.

71.8. Numato bendradarbiavimo su mokinių tėvais ir visuomene kryptis.

71.9. Sprendžia kitus su mokinių ugdymu ir mokytojų veikla susijusius klausimus.

72. Metodinė grupė - Mokykloje veikianti savivaldi institucija, atskirų (jungtinių) mokymo dalykų mokytojų grupė, kuriai vadovauja šios grupės išrinktas pirmininkas, skirta mokomojo dalyko(ų) metodiniams klausimam spręsti. Metodinės grupės posėdžiai protokoluojami.

73. Metodinė grupė:

73.1. Nagrinėja dalyko(ų) ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo, vertinimo ir įsivertinimo strategijos įgyvendinimo klausimus, nustato grupės metodinės veiklos prioritetus.

73.2. Nagrinėja dalyko(ų) ugdymo programas, aprobuoja ugdymo teminius planus ir teikia rekomendacijas Mokyklos vadovui dėl jų tvirtinimo.

73.3. Nagrinėja mokinių ugdymo sėkmingumą ir jų pasiekimus.

73.4. Konsultuoja mokytojus dėl metodinių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikų.

73.5. Teikia siūlymus metodinės veiklos organizavimo klausimais direktoriaus pavaduotojui ugdymui, Mokyklos mokytojų tarybai.

73.6. Prireikus vertina mokytojų metodinius darbus bei jų praktinę veiklą.

73.7. Sprendžia kitus su dalyko(ų) mokymo ir metodine veikla susijusius klausimus.

74. Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

75. Metodinė taryba – savivaldos institucija skirta Mokyklos metodinei veiklai organizuoti.

76. Metodinė taryba sudaroma direktoriaus įsakymu iš dalykų metodinių grupių pirmininkų.

77. Metodinei tarybai vadovauja vienas iš direktoriaus pavaduotojų. Pirmininkas renkamas vieneriems metams.

78. Metodinė taryba veikia pagal jos patvirtintą darbo reglamentą.

79. Savivaldos institucijų nutarimai gali būti įforminami Mokyklos direktoriaus įsakymu ir yra privalomi visai bendruomenei.

80. Mokykloje veikia klasių mokinių tėvų komitetai. Jie renkami klasių tėvų susirinkime kiekvienų mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) iš trijų asmenų. Tėvų komitetai bendraudami su klasių auklėtojais padeda spręsti klasės veiklos ir mokinių auklėjimo klausimus.

81. Visuotinis Mokyklos mokinių tėvų susirinkimas šaukiamas direktoriaus iniciatyva 1-2 kartus per metus arba 1/5 tėvų reikalavimu.

VIII. VALDYMAS

82. Mokyklai vadovauja direktorius. Direktorius į darbą priimamas atviro konkurso tvarka, vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos nustatytais kvalifikaciniais reikalavimais pretendentams. Direktorių, laimėjusį atvirą konkursą, į darbą priima Vilniaus savivaldybės administracijos direktorius ir sudaro su juo darbo sutartį Darbo Kodekso nustatyta tvarka.

83. Direktorius:

83.1. Telkia Mokyklos bendruomenę Švietimo įstatymo numatytoms nuostatoms, ugdymo tikslams ir uždaviniams įgyvendinti, Mokyklos veiklos programai ir strateginiam planui vykdyti.

83.2. Vadovauja Mokyklos mokytojų tarybai, analizuoja ugdymo procesą ir teikia svarstymui jo tobulinimo būdus.

83.3. Kartu su Mokyklos bendruomene numato veiklos kryptis, rengia veiklos programą, strateginį planą, nuostatus, vidaus darbo tvarką, metų veiklos ataskaitą ir teikia pritarti Mokyklos tarybai.

83.4. Aiškina Mokyklos bendruomenės nariams valstybinę bei Vilniaus savivaldybės švietimo politiką, numato visuomenės poreikius atitinkančius Mokyklos veiklos tikslus, inicijuoja veiklos programų ir projektų rengimą, organizuoja jų vykdymą.

83.5. Kuria ir puoselėja demokratinius Mokyklos bendruomenės narių santykius.

83.6. Rūpinasi mokytojų profesinės kvalifikacijos kėlimu, sudaro sąlygas ir skatina juos atestuotis.

83.7. Bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais), vaiko teisių apsaugos tarnyba, Mokyklos rėmėjais, visuomene. Kuria palankią socialinę, kultūrinę ir psichologinę aplinką.

83.8. Rūpinasi Mokyklos intelektualiniais, materialiniais ir finansiniais ištekliais, racionaliu jų panaudojimu.

83.9. Sudaro sąlygas specialiosios pedagoginės pagalbos teikimui.

83.10. Skatina bei skiria drausmines nuobaudas darbuotojams Darbo Kodekso nustatyta tvarka.

83.11. Vadovaudamasis Darbo Kodeksu priima ir atleidžia iš darbo pedagoginį ir techninį personalą.

83.12. Sudaro sąlygas Valstybinės švietimo priežiūros institucijų, Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus specialistams, mokytojų ir vadovų atestacijos komisijų nariams stebėti Mokyklos ir mokytojų veiklą.

83.13. Imasi priemonių, kad laiku būtų suteikta pagalba mokiniui, kurio atžvilgiu buvo taikytas smurtas, prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas ir apie tai informuoja suinteresuotas institucijas, tėvus (globėjus).

83.14. Atstovauja Mokyklą kitose institucijose, palaiko ryšius su švietimo valdymo institucijomis.

83.15. Kontroliuoja Mokyklos darbuotojų veiklą.

83.16. Vykdo kitas pareigybės aprašyme numatytas funkcijas.

83.17. Atsako už vadybinių funkcijų paskirstymą, už nuveiktą darbą atsiskaito Mokyklos bendruomenei ir steigėjui (Savivaldybės Švietimo skyriui), visuomenei.

83.18. Atsako už įstatymų ir etikos normų laikymąsi Mokykloje.

83.19. Direktorius atsako už visą Mokyklos veiklą, užtikrina, kad nebūtų vykdomi moksliniai bandymai ar kitokie eksperimentai, galintys pakenkti mokinių gyvybei, sveikatai, normaliai asmens brandai.

84. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui:

84.1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui telkia bendruomenę Lietuvos valstybės ir Vilniaus savivaldybės švietimo politikos įgyvendinimui.

84.2. Dalyvauja rengiant pedagoginės veiklos įstaigoje metinį ir strateginį planus, projektus, programas ir dalyvauja jų vykdyme..

84.3. Nuolatos, pagal priskirtas funkcijas, stebi strateginio, metinio veiklos planų, mokyklos tarybos, mokytojų tarybos nutarimų vykdymą.

84.4. Teikia konsultacijas mokytojams ir tėvams, organizuoja pedagoginį tėvų (globėjų) švietimą.

84.5. Sistemingai vykdo pedagoginio proceso priežiūrą Mokykloje.

84.6. Numato mokinių ugdymo sąlygų sudarymą ir gerinimą.

84.7. Teikia rekomendacijas, siūlymus ugdančios aplinkos kūrimui.

84.8. Organizuoja mokytojų, auklėtojų, sveikatos priežiūros specialistų ir papildomo ugdymo pedagogų sąveiką bendrame Mokyklos mokinių ugdymo kontekste.

84.9. Organizuoja metodinį darbą Mokykloje, skatina mokytojus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestavimuisi.

84.10. Analizuoja ir vertina ugdymo procesą Mokykloje, ugdymo rezultatus, kontroliuoja ir, reikalui esant, koreguoja bendrojo ir papildomo ugdymo dermę.

84.11. Teikia profesinę pagalbą mokytojams ugdymo proceso ir kitos veiklos organizavimo ir tobulinimo klausimais.

84.12. Stebi, analizuoja ir apibendrina mokytojų veiklą, inicijuoja ugdymo programų ir projektų, ugdymo priemonių rengimą, naujų ugdymo formų ir metodų įgyvendinimą.

84.13. Organizuoja mokinių ugdimosi ir elgesio stebėjimą, reikalui esant kreipiasi arba nukreipia mokinius (tėvus, globėją) į Vilniaus miesto psichologinę- pedagoginę tarnybą konsultacijai.

84.14. Koordinuoja Mokyklos metodinių grupių (Metodinės tarybos) veiklą.

84.15. Dalyvauja rengiant individualias ugdymo programas.

84.16. Inicijuoja mokytojų ir auklėtojų sociokultūrinį bendradarbiavimą mikrorajone, mieste, šalyje.

84.17. Dalyvauja Mokyklos įvaizdžio kūrime, bendradarbiavime su kitomis ugdymo įstaigomis, mikrorajono bendruomene.

84.18. Veda mokytojų darbo laiko apskaitą.

84.19. Šios direktoriaus pavaduotojo ugdymui darbo funkcijos direktoriaus įsakymu paskirstomos dir. pavaduotojams .

85. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams:

85.1. Organizuoja ir užtikrina Mokyklos pastatų, patalpų ir teritorijos tinkamą priežiūrą bei apsaugą.

85.2. Paskirsto techninio personalo darbuotojams darbus pagal pareigybių aprašymus.

85.3. Tikrina apšvietimo, šildymo, vėdinimo, kanalizacijos, vandentiekio ir kitų Mokykloje esančių sistemų būklę, šalina jų gedimus ir užtikrina normalų funkcionavimą.

85.4. Instruktuoja ir kontroliuoja, kaip Mokyklos darbuotojai laikosi saugos darbe, priešgaisrinės saugos, higienos reikalavimų.

85.5. Laikinai nušalina techninį darbuotoją nuo darbo, jeigu darbo metu jis yra neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar kitų toksinių medžiagų.

85.6. Pakitus darbo sąlygoms ar procesui, informuoja darbuotojus apie pavojingus, kenksmingus ir kitus rizikos veiksnius darbo vietose ir jų poveikį sveikatai.

85.7. Nuolat vykdo Mokyklos pastatų ir patalpų priežiūrą pagal saugos darbe, priešgaisrinės saugos ir higienos reikalavimus.

85.8. Dalyvauja rengiant Mokyklos projektus, programas, planus bei pajamų-išlaidų sąmatą.

85.9. Suderinęs su Mokyklos vadovu, organizuoja ir paskirsto patalpų remonto darbus, kontroliuoja jų eigą.

85.10. Vadovauja techninio personalo darbuotojams, aprūpina juos reikiamomis medžiagomis, įrankiais, valymo ir higienos priemonėmis.

85.11. Ieško rėmėjų Mokyklos materialinės bazės stiprinimui.

85.12. Organizuoja įvairias talkas, geranorišką tėvų pagalbą, tvarkant mokyklą ar jos aplinką.

85.13. Tvarko Mokyklos materialinių vertybių buhalterinę apskaitą, nustatyta tvarka atlieka jų inventorizaciją, nurašymą, užtikrina apsaugą.

85.14. Sudaro techninio personalo darbuotojams darbo grafikus, skiria pavadavimus techninio personalo darbuotojų ligos, atostogų metu.

85.15 Dalyvauja rengiant darbuotojų saugos instrukcijas.

85.16. Organizuoja Mokyklos aprūpinimą baldais, inventoriumi, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis, jų apsaugą ir savalaikį remontą.

85.17. Kontroliuoja, kad gaunamos prekės, materialinės vertybės atitiktų technines sąlygas ir standartus.

85.18. Laiku ir teisingai užpildo bei sutvarko Mokyklos dokumentų plane numatytus dokumentus.

85.19. Atlieka kitus laikinus direktoriaus pavedimus.

IX. PRIĖMIMAS Į DARBĄ IR APMOKĖJIMAS UŽ DARBĄ

86. Direktoriaus pavaduotojus ugdymui (priimant į darbą suderinama su Švietimo skyriumi), pedagoginį ir kitą personalą priima į darbą ir atleidžia iš jo Mokyklos direktorius įstatymų nustatyta tvarka.

87. Darbuotojams apmokėjimo už darbą tvarką ir dydį nustato įstatymai, Vyriausybės nutarimai, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai teisės aktai.

88. Ugdomąjį darbą Mokykloje turi teisę dirbti tik atitinkamą pedagoginį išsilavinimą turintys specialistai, atitinkantys Švietimo įstatyme numatytus reikalavimus.

X. ATESTACIJA, KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

89. Mokyklos direktorius ir pedagogai atestuojami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

90. Mokyklos direktorius kartu su mokytojų taryba sudaro perspektyvines mokytojų atestavimo programas ir jas suderina su steigėju (Švietimo skyriumi).

91. Mokyklos mokytojai savo kvalifikaciją gali kelti savarankiškai arba nemažiau kaip 5 dienas per metus dalyvaudami kvalifikacijos kėlimo renginiuose steigėjo nustatyta tvarka, už tą laiką gaunant vidutinį darbo užmokestį

XI. MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMAS. EGZAMINAI

    92. Mokinių mokymosi pasiekimus mokslo metų eigoje vertina mokytojas pagal mokyklos sukurtą ir patvirtintą vertinimo sistemą, Mokyklos steigėjas, Švietimo ir mokslo ministerija ar jos įgaliotos institucijos (Nacionalinis egzaminų centras). 

    93. Švietimo ir mokslo ministerija ir Nacionalinis egzaminų centras mokiniams organizuoja pasiekimų patikrinimą pagal jų nustatytą tvarką.

XII. UGDYMOSI PASIEKIMŲ IR IŠSILAVINIMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

94. Mokinių pasiekimų pažymėjimai išduodami Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka.

95. Už visų tipų pažymėjimų blankų užsakymą, saugojimą, pažymėjimų išdavimą, šių dokumentų apskaitos knygų tvarkymą ir atsiskaitymą už jų panaudojimą atsako mokyklos direktorius.

96. Už mokyklos (klasės) baigimo dokumentų išrašymą atsako klasės auklėtojas.

XIII. MOKYKLOS RYŠIAI

97. Mokykla yra pavaldi steigėjui (Švietimo skyriui) bei vykdo Švietimo ir mokslo ministerijos įsakymus ir kitus norminius teisės aktus.

98. Mokykla bendradarbiauja su jos veikla susijusiais juridiniais ir fiziniais asmenimis ( sveikatos, kultūros, sporto, mokslo, švietimo, teisėsaugos, vaiko teisių apsaugos institucijomis ir kt.), vietos bendruomenės nariais, gali dalyvauti įvairiose programose ir projektuose.

99. Mokykla gali bendradarbiauti su analogiškomis užsienio šalių institucijomis, savo kompetencijos ribose sudaryti sutartis dėl pasikeitimo pedagogais, bendrų renginių organizavimo ir kt., vadovaudamasi veikiančiais įstatymais gali stoti į tarptautines organizacijas, dalyvauti tarptautinėse programose ir projektuose.

XIV. MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

100. Mokyklos veiklą prižiūri steigėjas (Vilniaus savivaldybės administracijos Švietimo skyrius).

101. Valstybinę mokyklos veiklos priežiūrą (valstybinės švietimo politikos vykdymą) atlieka Švietimo ir mokslo ministerija, Vilniaus apskrities viršininko administracijos Valstybinės švietimo priežiūros skyrius.

102. Mokyklos finansinės veiklos kontrolę vykdo steigėjas ir valstybės įgaliotos kontrolės institucijos.

103. Vidinį veiklos įsivertinimą (vidaus auditą) atlieka pati mokyklą, išorinį Mokyklos vertinimą (auditą) atlieka Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra.

XV. TURTAS, LĖŠŲ ŠALTINIAI IR JŲ NAUDOJIMAS

104. Mokykla patikėjimo teise valdo, naudojasi ir įstatymų nustatyta tvarka disponuoja jai paskirta žeme, Savivaldybės (ar valstybės) pastatais, finansiniais ištekliais, inventoriumi bei ugdymo priemonėmis.

105. Mokykla išlaikoma Lietuvos valstybės ir Vilniaus savivaldybės biudžeto lėšomis pagal asignavimų valdytojo patvirtintą sąmatą.

106. Mokykla yra paramos gavėjas, gali steigti paramos fondą.

107. Mokykla gali turėti nebiudžetinių lėšų. Jas sudaro patalpų nuomos mokestis, fizinių ir juridinių asmenų parama, pajamos, gautos už papildomas paslaugas ir kitos teisėtai įgytos lėšos.

108. Nebiudžetinės lėšos naudojamos steigėjo nustatyta tvarka.

109. Mokyklos finansines operacijas vykdo Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė įstaiga „Biudžetinių įstaigų buhalterinė apskaita“, (mokyklos buhalteris).

XVI. ARCHYVAS IR RAŠTVEDYBA

110. Mokyklos archyvo vedimo ir raštvedybos tvarką reglamentuoja Dokumentų ir archyvų įstatymas, tarptautinis standartas ISO 15489-1:2001, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklės, Dokumentų rengimo taisyklės, Bendrojo lavinimo mokyklų dokumentų saugojimo terminų rodyklė.

111. Mokyklos raštvedybą ir archyvą tvarko etatiniai darbuotojai (sekretorius ar archyvaras).

XVII. NUOSTATŲ TVIRTINIMAS, KEITIMAS, PAPILDYMAS

112. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus, papildymus, pritarus Mokyklos tarybai, tvirtina steigėjas.

113. Mokyklos nuostatai keičiami, papildomi direktoriaus, tarybos ar steigėjo iniciatyva, Mokyklos tarybai pritarus.

XVIII. MOKYKLOS REGISTRAVIMAS

114. Mokykla įregistruojama, perregistruojama ir išregistruojama juridinių asmenų registre  įstatymų nustatyta tvarka.

XIX. MOKYKLOS PERTVARKYMAS, REORGANIZAVIMAS AR PABAIGA

115. Mokykla pertvarkoma, reorganizuojama ar likviduojama steigėjo iniciatyva Civilinio Kodekso ir kitų norminių teisės aktų nustatyta tvarka.

116 Apie Mokyklos pertvarkymą, reorganizavimą ar likvidavimą direktorius įstatymų nustatyta tvarka privalo pranešti darbuotojams ir mokiniams (jų tėvams).

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos 2007-01- 22  posėdyje,

protokolo Nr.03

 

Mokyklos direktorius                                      Violeta Šedienė