NAUJIENOS

KALĖDINIAI RENGINIAI

(2017-12-08)

 

Kviečiame mokyklos bendruomenę š. m. gruodžio 22 d.

į kalėdinius mokyklos renginius:

10.00 val. 1-4 klasių mokinių šventė „Kelionė aplink pasaulį“,

13.00 val. 5-10 klasių mokinių šventė „Kalėdų pasaka“,

kurios vyks mokyklos sporto salėje.

 

Rengėjų grupė

1-4 klasių mokytojos, E. Tupikovskienė,

E. Driukaitė-Alesienė, R. Tekorienė, J. Valskienė, A. Kiršienė

Lyderystės mokykla

(2017-12-04)
 

2017 m. lapkričio 24-25 d. mūsų mokyklos mokiniai dalyvavo Vilniaus Emilijos Pliaterytės progimnazijos tęstiniame respublikiniame projekte „Lyderystės mokykla“. Projekto tikslas – tobulinti lyderystės ir bendradarbiavimo komandoje įgūdžius.

Mokiniai dalyvavo įvairiuose simuliaciniuose žaidimuose, sprendė užduotis, dirbo grupėmis ir individualiai, ugdė vadovavimo, lyderystės ir bendradarbiavimo įgūdžius. Vyko įvairūs žaidimai, sukuriantys tam tikras situacijas, kur ugdomi teisingų sprendimų priėmimo įgūdžiai, išbandomos įdomesnės bendravimo terpės.

Nuotraukos publikuojamos iš Emilijos Pliaterytės progimnazijos svetainės.

 
 
IŠRINKTA NAUJA MOKYKLOS TARYBA

(2017-12-04)

Išrinkta nauja mokykos taryba. Daugiau skaityti  čia.
 
 

DARBO SKELBIMAS: Vilniaus „Vilnies“ pagrindinė mokykla:

DIREKTORIUS

 

    Informuojame, kad vadovaudamasi  Konkurso valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų pareigoms eiti tvarkos aprašo (toliau – Aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1193, 7 punktu, Vilniaus miesto savivaldybės administracija 2017 m. lapkričio 21 d. paskelbė Vilniaus „Vilnies“ pagrindinės mokyklos direktoriaus konkursą.

Prašome iki 2017 m. gruodžio 15 d. pateikti Vilniaus miesto savivaldybės administracijai sprendimą (pridedant posėdžio, kuriame buvo svarstomos pretendentų į komisijos narius kandidatūros, protokolo kopiją) dėl kandidato skyrimo (kandidatai renkami iš mokyklos Tarybos) į minėto konkurso komisijos narius. Sprendime būtina nurodyti kandidato vardą, pavardę, elektroninio pašto adresą, telefono numerį, pareigas ir patvirtinti, kad teikiamas kandidatas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus komisijos nariui.

Pretendentų atrankos posėdis vyks 2018 m. sausio 16 d.

 http://www.vilnius.lt/index.php?2180500434

 

Įstaiga / įmonė :

Vilniaus "Vilnies" pagrindinė mokykla

Skelbimo įvadas :

Ieškomas aktyvus, draugiškas, gebantis vienyti ir telkti bendram tikslui vadovas "Vilnies" pagrindinei mokyklai.

Pareigos :

Direktorius

Pareigybės rūšis :

Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį

Reikalavimai :

 1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 2. atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:
 • turėti pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 3 (trejų) metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti magistro laipsnį, pedagogo kvalifikaciją ir ne mažesnį kaip 2 metų pedagoginio darbo stažą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų profesinės veiklos, kuri atitinka VI ar aukštesnį kvalifikacijų lygį pagal Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 535 „Dėl Lietuvos kvalifikacijų sandaros aprašo patvirtinimo“, patirtį ir švietimo vadybos kvalifikacinį laipsnį;
 1. turėti ne mažesnę kaip vienų metų vadovavimo asmenų grupei (grupėms) patirtį;
 2. mokėti dirbti su MS Office programiniu paketu;
 3. mokėti valstybinę kalbą pagal trečiąją valstybinės kalbos mokėjimo kategoriją, nustatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“;
 4. turėti švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 patvirtintame Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo 5 punkte nustatytas vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijas; švietimo įstaigos vadovo asmeninio veiksmingumo, strateginio mąstymo ir pokyčių valdymo, mokėjimo mokytis, vadovavimo žmonėms ir vadovavimo ugdymui ir mokymuisi kompetencijos turi būti ne žemesnio kaip pakankamas lygio, kitos 5 punkte nustatytos kompetencijos – ne žemesnio kaip silpnas lygio;
 5. ne žemesniu, kaip B1 kalbos mokėjimo lygiu (pagal Bendruosiuose Europos kalbų metmenyse nustatytą ir apibudintą šešių kalbos mokėjimo lygių sistemą) mokėti bent vieną iš trijų Europos Sąjungos darbo kalbų (anglų, prancūzų ar vokiečių);
 6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus valstybės ir savivaldybės valdymo institucijų teisės aktus, reglamentuojančius švietimo įstaigų veiklą ir valdymą, darbo santykių reguliavimą, švietimo sistemos sandarą, švietimo organizavimo principus;
 7. išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus ir Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas;
 8. Direktoriumi negali dirbti asmuo, kuris atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 48 straipsnio 8 dalies 2–7 punktuose išvardintus atvejus.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti :

 1. prašymą dalyvauti konkurse;
 2. asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 3. gyvenimo aprašymą, parengtą pagal aprašo;
 4. vadovavimo švietimo įstaigai gaires, kuriose išdėstyti pretendento siūlymai dėl atitinkamos švietimo įstaigos veiklos (tikslų, prioritetų, jų įgyvendinimo būdų ir kt.), taip pat pretendento nuostatos apie vadovavimą ir vadovo vaidmenį. Gairėse turi atsispindėti pretendento kompetencijos (strateginio švietimo įstaigos valdymo; vadovavimo pedagogų kvalifikacijos tobulinimui; švietimo įstaigos struktūros, procesų, išteklių valdymo; švietimo įstaigos partnerystės ir bendradarbiavimo; bendravimo ir informavimo (dalykinio bendravimo) įgūdžiai), numatytos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-1194 „Dėl Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo patvirtinimo“ (toliau – Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų vadovams aprašas). Vadovavimo švietimo įstaigai gairių apimtis neturi būti didesnė kaip 10000 spaudos ženklų (iki 5 puslapių teksto);
 5. Pretendento vadovavimo švietimo įstaigai kompetencijų vertinimo ataskaitos, išduotos Kvalifikacinių reikalavimų valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovams aprašo nustatyta tvarka (toliau – kompetencijų vertinimo ataskaita), kopiją.
 6. darbo stažą patvirtinančių dokumentų kopijas;
 7. dokumentų, liudijančių kitų kvalifikacinių reikalavimų atitikimą, kopijas (jeigu tokius dokumentus turi);
 8. galima pateikti buvusių darbdavių rekomendacijas.

Pretendentas dokumentus pateikia iki 2018 m.  sausio  5 d. įskaitytinai:

 • tiesiogiai Vilniaus miesto savivaldybės administracijos (Konstitucijos pr. 3, Vilnius) E. miesto departamento Interesantų aptarnavimo skyriuje (pirmame aukšte);
 •   elektroniniu paštu e.vicemeras@vilnius.lt.;
 • arba registruotu laišku Vilniaus miesto savivaldybės administracijai, Konstitucijos pr. 3, LT-09601 Vilnius.

Konkurso paskelbimo data – 2017 m.  lapkričio 21 d.

Pretendentų atrankos posėdžio data – 2018 m.  sausio 16 d.

Primename, kad Nacionalinė mokyklų vertinimo agentūra prašymus kompetencijų įvertinimui priimama tik  10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo pradžios.

Dokumentų formos :

https://edarbuotojas.vilnius.lt/images/icons/doc.gif Prasymas.dochttps://edarbuotojas.vilnius.lt/images/icons/doc.gif Gyvenimo aprašymo forma.docx

Siūlome :

 • paramą ir palaikymą įgyvendinat savo idėjas mokyklos labui;
 • profesionalią pedagogų komandą;
 • kvalifikacijos tobulinimo galimybes.

Adresas :

Švarioji g. 33, Vilnius

Skelbimo publikavimo data :

2017-11-21

Skelbimas galioja iki :

2018-01-05

Kontaktinė informacija :

Kristina Kalesnykienė, Personalo departamento Mokymų ir veiklos valdymo skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) 211 2604, el. p. kristina.kalesnykiene@vilnius.lt

http://www.vilnies.lt/ 

 
 

PAVILNIO BENDRUOMENĖ KVIEČIA!

(2017-12-08)

 

Sveiki, džiaugiamės drauge su Jumis sulaukę gražaus ir prasmingo laikotarpio - Advento. 

 

Pavilnio bendruomenės tarybos vardu kviečiame kūrybiškai ir įdomiai praleisti laiką, pasinaudoti galimybe labiau pažinti vieniems kitus, susidraugauti. 

Ateikite į Pavilnio bendruomenės namus, kuriuos šiuo metu puošia mūsų kaimyno A. Baranausko šiaudinių sodų kolekcija. Būsite sužavėti. 

 

Nuo gruodžio 3 d. eksponuojamos fotomenininko D. Labučio nuotraukos „Pavilnio paveikslas“. 

 

Gruodžio 8 d. 18 val. vakaras - susitikimas „Apie Pavilnio istoriją su Antanu Kulakausku“ . 

 

Gruodžio 17 d. ryte kalėdinis turgelis, kuriame bus galima nusipirkti ekologiškų maisto produktų ir šventinių suvenyrų. Ankstyvą popietę - šventinis Pavilnio pučiamųjų orkestro pasirodymas. Tikimės, kad atsiras moksleivių, tėvelių ar mokytojų, norinčių prisijungti prie orkestro - išmokti groti nuo pirmosios natos.   

 

DĖMESIO!

(2017-10-10)

DĖL VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ

PATALPŲ NAUDOJIMO BENDROJO UGDYMO ĮSTAIGŲ BENDRUOMENIŲ NARIAMS

LAISVU NUO UGDYMO PROCESO IR MOKINIŲ ATOSTOGŲ METU

 

Informuojame, kad savaitgaliais ir mokinių atostogų metu mokyklos bendruomenei, įvykdžius kelias sąlygas, galima pasinaudoti mokyklos sporto sale:

* prieš 3 dienas mokyklai pateikti prašymą nurodant norimą datą ir laiką, atsakingo asmens kontaktinius duomenis, dalyvių sąrašą;
* salėje elgtis saugiai, atsakingai, vykdyti mokyklos darbuotojų nurodymus, tausoti mokyklos turtą;
* į salę leidžiama tik su švaria sportine avalyne.

Mokyklos administracija

 

 

VILNIAUS „VILNIES“ PAGRINDINĖ MOKYKLA

Siekia malonaus bendravimo ir kokybiško gyventojų aptarnavimo, prašome įvertinti aptarnavimo kokybę:

Dėkojame.